विद्यार्थी / संदर्भ

» प्रसूती विज्ञान

पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी

प्रा.डॉ. सुभाष मार्लेवार आयुर्वेद स्वाध्यायमाला प्रकाशित करीत आहे…

श्रेय नामावली

‘भारतीय प्रसूतिशास्त्र व स्त्रीरोग’ – भाग 1 

‘भारतीय प्रसूतिशास्त्र व स्त्रीरोग’ – भाग 2

‘भारतीय प्रसूतिशास्त्र व स्त्रीरोग’ – भाग 3

‘भारतीय प्रसूतिशास्त्र व स्त्रीरोग’ – भाग 4

‘भारतीय प्रसूतिशास्त्र व स्त्रीरोग’ – भाग 5

‘भारतीय प्रसूतिशास्त्र व स्त्रीरोग’ – भाग 6

‘भारतीय प्रसूतिशास्त्र व स्त्रीरोग’ – भाग 7

‘भारतीय प्रसूतिशास्त्र व स्त्रीरोग’ – भाग 8

‘भारतीय प्रसूतिशास्त्र व स्त्रीरोग’ – भाग 9

‘भारतीय प्रसूतिशास्त्र व स्त्रीरोग’ – भाग 10

‘भारतीय प्रसूतिशास्त्र व स्त्रीरोग’ – भाग 11

**********************************************

» Ayurvedic Review of Literature

» Garbhini Paricharya –

   Monthwise Dietary Advice for pregnant women by different Acharyas

Curtsy : Dr. Gandhali Acharekar 

M.S. (Ayu.) R.A.Podar Medical College, Mumbai. 

**********************************************

» पीपीएच प्रसुतीदरम्यानच्या मृत्यूंमागचे एक महत्त्वाचं कारण 

   PPH : The leading cause of maternal mortality 

(स्रोत: सेंट्रल ब्युरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजन्स, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, तक्ता १.२.९).

**********************************************

 

 

 

 

 

******